กลุ่มวิจัยศิลปการละครและนวัตกรรม

Share

ข้อมูลเบื้องต้น

ศิลปะการละครและนวัตกรรม หมายถึง การนำองค์ความรู้ด้านศิลปะการ ละคร ซึ่งเป็นศิลปะร่วมของศิลปะแขนงต่างๆ เข้าประสานกับองค์ความ รู้ทางด้านอื่น ทั้งที่ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างผลิตผลทางนวัตกรรมในหลากหลายแง่มุม กลุ่ม วิจัยฯ นี้ เป็นการทำงานและวิจัยข้ามศาสตร์เชิงลึก ระหว่างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปะการละครในทุกสาขา เป็นงานวิจัยในลักษณะสหสาขา (Interdisciplinary) การทำงานสร้างสรรค์เป็นหมู่คณะ (creative teamwork) และการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์ (entrepreneurial Skills)

ระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการ

หัวหน้า กลุ่มฯ รศ. ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
รองหัวหน้ากลุ่ม ฯ ผศ. ดร. ปริดา มโนมัยพิบูลย์
ผู้ร่วมกลุ่ม 1 ผศ. พันพัสสา ธูปเทียน
ผู้ร่วมกลุ่ม 2 ผศ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร
ผู้ร่วมกลุ่ม 3 อ. ดร. สาวิตา ดิถียนต์

ผลผลิตและตัวชี้วัดการดำเนินการที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิตและตัวชี้วัดการดำเนินการ ปีที่ 1 ปีที่ 2
1. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย บทความวิจัย 3 ชิ้น (ระดับชาติ) 1 ชิ้น (ระดับนานาชาติ) บทความวิจัย 2 ชิ้น (ระดับชาติ)
2. ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคม การอุตสาหกรรมระดับชาติ / นานาชาติ การจัดอบรมศิลปะการละครสู่สังคม 1 ครั้ง การจัดอบรมศิลปะละครสู่สังคม 1 ครั้ง
3. องค์ความรู้หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่วงกว้าง (แสดงหลักฐาน) การแสดงละครและเสวนาการละคร 2 เรื่อง การแสดงละครและเสวนาการละคร 2 เรื่อง
4. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ การจัดประชุมวิชาการด้านศิลปการละคร 1โครงการ การจัดประชุมวิชาการด้านศิลปการละคร 1โครงการ
5. ผลิตมหาบัณฑิต 8 คน 8 คน