กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการละคร ปีการศึกษา 2561

1. การรับและยื่นใบสมัคร

รับสมัครออนไลน์
ระหว่างวันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 23 เมษายน 2561
ติดต่อสอบถาม : ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี
โทร. 02-218-4802, 02-218-4804
เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. ค่าสมัคร 1,000 บาท
2. ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 38,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ภาควิชาศิลปการละคร
คณะอักษรศาสตร์ ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี
หรือที่ www.arts.chula.ac.th FB : Drama Arts Chula

 

2. หลักฐานประกอบการสมัคร

2.1 สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี (transcript)
2.2 สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ใบปริญญา)
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
2.5 สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ –สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
2.6 สำเนาผลสอบ CU – TEP (ผลสอบเดิมที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นำเอกสารจริงมาแสดง)
2.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
2.8 หนังสือรับรองของอาจารย์จากสถาบันศึกษาเดิม (recommendation letter)
2.9 ประวัติประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการละคร/การแสดงพร้อมตัวอย่างผลงาน (เช่น เทปบันทึกภาพภาพถ่าย ฯลฯ)
2.10 ความเรียงเรื่องจุดมุ่งหมายในการศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการละคร และสังเขปหัวข้อ วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่สนใจ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เอ 4 (สามารถส่งได้ภายในวันสอบข้อเขียน)

 

3. กำหนดวัน-เวลาและวิชาที่สอบ

 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ สถานที่สอบ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปการละคร
– ความสามารถในการใช้ภาษา (การอ่านและการเขียน)
16 พฤษภาคม 2561 (09.00 – 12.00 น.)
16 พฤษภาคม 2561 (13.00 – 15.00 น.)
อาคารบรมราชกุมารี ห้อง 401
– สอบสัมภาษณ์
– นำเสนอผลงานด้านการกำกับการแสดง, การเขียนบท, การออกแบบ
– ทดสอบความสามารถ & ทักษะด้านการแสดง
18 พฤษภาคม 2561 (09.00 – 16.00 น.) อาคารบรมราชกุมารี ห้อง 705

 

4. การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)

ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนสมัครสอบและหาข้อมูลวัน – เวลา สถานที่สอบทางอินเตอร์เน็ต ณ เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ
http://www.atc.chula.ac.th
ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องส่งผลการทดสอบ CU-TEP มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือก ภายในวันสอบสัมภาษณ์

 

5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ www.arts.chula.ac.th FB : Drama Arts Chula

รายงานตัวเข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) 1 มิถุนายน 2561
(ส่งใบตอบรับรายงานตัวทางโทรสารหมายเลข 0-2218-4803 หรือ chuladrama.ma@gmail.com ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.)