การอบรมระยะสั้น

(บริการวิชาการ)

การอบรมระยะสั้น ของภาควิชาศิลปการละคร เป็นโครงการร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางอักษรศาสตร์ ศาสตร์แห่งศิลปการละคร ออกสู่สังคมใน วงกว้าง ผ่านรูปแบบการอบรมระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไปและตอบสนองความต้องการของแต่ละองค์กร

Share

การอบรมระยะสั้น ของภาควิชาศิลปการละคร เป็นโครงการร่วมมือกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางอักษรศาสตร์ ศาสตร์แห่งศิลปการละคร ออก สู่สังคมในวงกว้าง ผ่านรูปแบบการอบรมระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป ภายใต้เนื้อหาการอบรมที่เอื้อต่อการนำไปประยุกต์ หรือใช้ประโยชน์ ต่อวิชาชีพอื่นๆ หรือเอื้อต่อการเสริมประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร หรือ พนักงานเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบสนองความ ต้องการของแต่ละองค์กร ตัวอย่างโครงการ อาทิเช่น

1. หลักสูตร “พื้นฐานศิลปะการแสดงและการใช้เสียง เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร 2 วัน)”

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นการฝึกฝนปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม ในกระบวนการทางการแสดง และศิลปะการใช้เสียง เพื่อให้บุคคลทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร ได้ฝึกฝนทักษะการแสดงและ การใช้ เสียงขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาศักยภาพใน การสื่อสารต่อสาธารณะ อย่างมั่นใจ และสามารถสร้างเสน่ห์ อันเปี่ยม ไปด้วยความเชื่อมั่น น่าประทับใจ ให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ฟัง สาธารณะต่อไป

2. หลักสูตร “ศิลปะแห่งการเป็นพนักงานขาย” หลักสูตร 21 ช.ม. (7 ครั้งๆ ละ 3 ช.ม.)”

เป็นการอบรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อฝึกฝนให้กับพนักงานขาย ตามความ ต้องการที่จะเสริมทักษะ และแก้ปัญหาเฉพาะด้านของบริษัทเอกชน ที่ จำเป็นต้องออกไปนำเสนองานต่อลูกค้า และดีลกับปัญหาต่างๆ ที่เกิด ขึ้นในการซื้อขายระหว่างลูกค้าของทางบริษัท โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการ เสริมทักษะทั้งการคิด การปรุงเนื้อหาเพื่อการนำเสนอให้น่าสนใจ การ วางบุคลิกภาพในการสื่อสารต่อสาธารณะ ผ่านหลักทางการแสดง และ การใช้เสียงที่ถูกต้อง เพื่อภาพลักษณ์ และความสำเร็จขององค์กร นอกจากนี้ยังสอดแทรกเนื้อหาทักษะการจัดการกับปัญหา และสภาวะ อารมณ์ของลูกค้า (และอารมณ์ตนเอง) ในสภาวะตึงเครียด ผู้เข้าอบรม จะได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านการทดลองปฏิบัติจริงในสถานการณ์ จำลองที่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำกระบวนการ

3. หลักสูตร “Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation” (หลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มองค์กร บริษัท ห้างร้าน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการเสริมทักษะการเลือกใช้ เทคนิค และกลยุทธ์ในการนำเสนอ อันประกอบด้วย ทักษะการเล่า เรื่อง และการสร้างสรรค์ภาพเพื่อการนำเสนอ ที่จะช่วยให้ผู้นำเสนอ สามารถเลือกสรรข้อมูล รังสรรค์ภาพที่ต้องปรากฏในการนำเสนอ ปรุง ให้เนื้อหากลมกล่อม ทันสมัย ชวนให้ติดตาม และนำไปสู่การกระตุ้นพ ฤติกรรมที่จะ ส่งผลต่อการตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ หรือองค์กร สำหรับหน่วยงานที่สนใจหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ของภาควิชาศิลปการละคร หรือประสงค์จะให้จัดหลักสูตร เฉพาะสำหรับองค์กรของท่าน สามารถขอคำปรึกษา หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-4802 chuladrama.training@gmail.com