ความร่วมมือ INTERNATIONAL COLLABORATIONS

Share

ความเป็นนานาชาติ

ภาควิชาศิลปการละครมุ่งเน้นให้นิสิตเกิดทักษะในศาสตร์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบแขนงต่างๆ รวมถึงการจัดการโปรดักชั่น ซึ่งรูปแบบของการแสดงเองก็มีความหลายหลายไม่ได้จำกัดเพียงการที่ต้องแสดงในโรงละคร หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้นในโลกยุคปัจจุบันการเรียนรู้มิได้ถูกจำกัดขอบเขตพรมแดนทางภูมิศาสตร์อีกต่อไปเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงกิจกรรมสร้างสรรค์ และเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย ภาควิชาศิลปการละครเล็งเห็นบทบาทของสถาบันการศึกษาในยุคใหม่ที่มอบทางเลือกให้กับนิสิตได้เปิดโลกกว้าง สร้างวาระและโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติผ่านการร่วมงานกับสถานบันการศึกษาและจากหลากหลายประเทศ ตลอดจนหน่วยงาน ทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เพื่อที่นิสิตจะได้เปิดมุมมองโลกทัศน์และฝึกฝนทักษะทางสังคมในการปรับตัวให้สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม และได้มีประสบการณ์ในการนำผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการไปเผยแพร่ในเวทีทั้งระดับนานาชาติ