Share

ชีวิตสมัยเป็นนิสิตจุฬา

เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมแล้ว รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมลได้สอบเข้าเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในยุค นั้นคณะอักษรศาสตร์มีเพียงตึกเทวาลัยเพียงตึกเดียวและสมัยนั้นยังไม่มีวิชาศิลปะการละคร รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมลเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก

ระหว่างเรียนยังได้รับเลือกจากศาสตราจารย์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศให้เล่นละครของเชคสเปียร์ที่พระองค์ทรงกำกับหลายเรื่อง นอกจากเรียนหนังสือแล้ว รองศาสตราจารย์สดใส พันธุม โกมลยังทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น เป็นนักร้องของชมรมดนตรี สากล จุฬา และดำรงตำแหน่งนายกชุมนุมดนตรี (ชมรมดนตรีสากล หรือ C.U.BANDในปัจจุบัน) นับเป็นนายกชุมนุมดนตรีที่เป็นผู้หญิงคนแรกของมหาวิทยาลัย และแต่งเพลงเชียร์ที่พวกเรารู้จักกันดีคือ CU Polka ซึ่งก็ยังใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้

หลังจากจบปริญญาตรีในปีพ.ศ. 2499 รองศาสตราจารย์สดใส พัน ธุมโกมลก็เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่แผนกวิชาภาษาอังกฤษ โดย มีศาสตราจารย์ มล.นพคุณ ทองใหญ่เป็นหัวหน้าแผนก และเป็นส่วนหนึ่งของแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

ในปีต่อมารองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมลได้สอบชิงทุน Fulbright เพื่อจะไปเรียนต่อปริญญาโทวิชาสอนภาษาอังกฤษ แต่เมื่อ พระองค์เปรมทรงทราบจึงรับสั่งว่าอยากให้ครูเปลี่ยนไปเรียนวิชาศิลปะการละคร เพื่อจะเตรียมไว้เปิดสาขาวิชาใหม่ต่อไปในคณะ ตอนนั้นอาจารย์ฝรั่งชื่อ Conrad Hilton ซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็เสริมขึ้นมาว่า “สดใสเรียนวิชาอื่นไม่ได้ ต้องเรียนการละครอย่างเดียวเท่านั้น” รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมลจึงไปทำเรื่องขอเปลี่ยนจากวิชาสอนภาษาอังกฤษเป็นการละครแทน และหลังจากนั้นก็เดินทางไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา