ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาศิปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-4802