ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

อาจารย์และนักวิชาการด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายละคร และงานออกแบบละคร

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ

อาจารย์และนักวิชาการด้านการใช้เสียงเพื่อการแสดง การ ประพันธ์ดนตรีเพื่อการแสดง

หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริดา มโนมัยพิบูลย์

อาจารย์และนักวิชาการด้านการเขียนบทละครและการดัดแปลงบทละคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพชร

อาจารย์และนักวิชาการด้านการกำกับการแสดง การเขียนบท และวรรณกรรมการละคร

ดร. สาวิตา ดิถียนต์

อาจารย์และนักวิชาการด้านการเขียนและการดัดแปลงบทละคร และนักเขียนบทละครอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน

อาจารย์และนักวิชาการด้านการแสดงและการกำกับการแสดง

ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร

อาจารย์และนักวิชาการด้านการจัดการการละครและอำนวยการแสดง

เปรมรินทร์ มิลินทสูต

อาจารย์และนักวิชาการด้านการจัดการการละครและอำนวยการแสดง

ภัสสร์ศุภางค์ คงบำรุง

อาจารย์และนักวิชาการด้านการแสดงและการกำกับการแสดง

ศาสตราจารย์วิจัย

บุคลากร