Share

ประวัติและผลงาน

สดใส พันธุมโกมล (สกุลเดิม วานิชวัฒนา) เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2476 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นธิดาคนที่สองของ ศาสตราจารย์ศุภชัย วานิชวัฒนา ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ. ราชบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเลขาธิการของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยกับคุณประยงค์ศรี (สกุลเดิม ลักษณะสุต) อดีตนางเอกภาพยนตร์เสียงศรีกรุงเรื่อง “เพลงหวานใจ” สมรสกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ตรง พันธุมโกมล อดีตอาจารย์คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตประธานชมรมดนตรีสากลของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (สจม.) มีบุตรธิดารวม 3 คน ศุภยง ดาริส และดริน ซึ่งสืบทอดความเป็นศิลปินจากบิดาและมารดามาอย่างเต็มเปี่ยม และล้วนประกอบอาชีพอยู่ในวงการดนตรีและศิลปการละครทั้งสิ้น

สดใส พันธุมโกมล กล่าวเสมอว่า ครูทางด้านการแสดงคนแรกในชีวิตคือมารดา และครูทางด้านวรรณกรรมและดนตรีคนแรกคือบิดา ส่วนผู้ที่สอนการร้องเพลงแก่สดใสอย่างจริงจังเป็นคนแรกคือ นายแพทยต์รง พันธุมโกมล ซึ่งขณะนั้นเป็นนิสิตรุ่นพี่และเป็นนายกสมาคมดนตรีของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สจม.)

 

ประวัติการศึกษา

2481-2495

มัธยมบริบูรณ์ (ม.8) มาแตร์เดอีวิทยาลัย

2495-2499

อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2501-2505

Master of Arts in Theater, University of California at Los Angeles (UCLA) โดยโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร Master of Arts in Theater มาจาก University of North Carolina (Chapel Hill) ซึ่งเข้าศึกษาระหว่างปี 2500-2501

ผลงาน

1. งานกำกับการแสดงละครเวที

2507 The Importance Of Being Ernest ของ Oscar Wilde แสดงในนามของภาควิชาภาษาอังกฤษ ที่หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2508 The Matchmaker ของ Thornton Wilder แสดงในนาม ของภาควิชาภาษาอังกฤษ ที่ หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2509 ลูกของแม่ จากบทละครเรื่อง The Silver Cord ของ Sydney Howard สร้างบทภาษาไทยโดย ศศิธร ผลประสิทธิ์ แสดงที่ หอประชุม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2513 ตุ๊กตาแก้ว จากบทละครเรื่อง The Glass Menagerie ของ Tennessee Williams แสดงที่ ห้องหกสิบ คณะอักษร-ศาสตร์ รายนามผู้ แสดง อารดา สุมิตร สุพจน์ ชมบุญ พรสวรรค์ โตสงวน และ ภูมิสิริ

2514 ตุ๊กตาแก้ว จากบทละครเรื่อง The Glass Menagerie ของ Tennessee Williams แสดงที่ หอประชุม เอยูเอ 2516 เกิดเป็นตัวละคร จากบทละครเรื่อง Six Characters in Search of an Author ของ Luigi Pirandello แสดงที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

2517 เกิดเป็นตัวละคร จากบทละครเรื่อง Six Characters in Search of an Author ของ Luigi Pirandello แสดงที่โรงละครอักษรศาสตร์

2518 ดวงสุดา รณกร จากบทละคร Hedda Gabler ของ Henrik Ibsen แสดงที่โรงละครอักษรศาสตร์

2520 แผลในดวงใจ ประกอบด้วยบทละครสองเรื่อง คือผู้ชนะและผู้ แพ้ ผู้ชนะ จากบทละครเรื่อง The Stronger ของ August Strindberg และ ผู้แพ้ จาก With All My Love I Hate You ของ Linda Mitchell

2521 ยอดปรารถนา จากบทละครเรื่อง The American Dream ของ Edward Albee แสดงที่โรงละครอักษรศาสตร์

2522 คนดีที่เสฉวน จากบทละครเรื่อง Good Woman of Setzuan ของ Bertolt Brecht แสดงที่โรงละครอักษรศาสตร์

2525 พรายน้ำ จากบทละครเรื่อง Ondine ของ Jean Giraudoux แสดงที่โรงละครอักษรศาสตร์

2546 ยอดปรารถนา จากบทละครเรื่อง The American Dream ของ Edward Albee แสดงที่โรงละครกรุงเทพ

2550 ล่ามดี บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงแต่งแปลงจากบทละครเรื่อง The Good Interpreter ของ Tristan Bernard แสดงที่ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ในงานเทวา ลัยรำฦก : รวมพลคนอักษรฯ

2552 ล่ามดี บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงแต่งแปลงจากบทละครเรื่อง The Good Interpreter ของ Tristan Bernard แสดงที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2. งานกำกับการแสดงละครโทรทัศน์

2526 คำพิพากษา จากงานเขียนรางวัลซีไรต์ของชาติ กอบจิตติ รายนามผู้แสดง กษมา นิสัยพันธ์ กุลกนิช คุ้มครอง ส.อาสนจินดา มีศักดิ์ นาครัตน์

2533 คนดีศรีอยุธยา จากงานเขียนของเสนีย์ เสาวพงศ์ รายนามผู้ แสดง กษมา นิสัยพันธ์ กุลกนิช คุ้มครอง เยาวเรศ คชลักษณ์

3. งานแปล – ดัดแปลงบท

• ตุ๊กตาแก้ว จากบทละครเรื่อง The Glass Menagerie ของ Tennessee Williams

• เกิดเป็นตัวละคร จากบทละครเรื่อง Six Characters in Search of an Author ของ Luigi Pirandello

• ดวงสุดา รณกร จากบทละคร Hedda Gabler ของ Henrik Ibsen

• ผู้ชนะ จากบทละครเรื่อง The Stronger ของ August Strindberg

• ผู้แพ้ จาก With All My Love I Hate You ของ Linda Mitchell

• ยอดปรารถนา จากบทละครเรื่อง The American Dream ของ Edward Albee

• คนดีที่เสฉวน จากบทละครเรื่อง Good Woman of Setzuan ของ Bertolt Brecht

• พรายน้ำ จากบทละครเรื่อง Ondine ของ Jean Giraudoux

• คำพิพากษา บทละครโทรทัศน์จากงานเขียนรางวัลซีไรต์ของ ชาติ กอบจิตติ

• คนดีศรีอยุธยา บทละครโทรทัศน์จากงานเขียนของ เสนีย์ เสาวพงษ์

4. หนังสือและตำรา

• หนังสือเรียนศิลปกรรม ศ 031 ศิลปะการละครเบื้องต้น ตอนที่ 1: หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2531.

• ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม่). กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งแรก 2538, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2542.

• ปริทัศน์ศิลปการละคร. บทที่ 2 ประเภทของละคร และ บทที่ 3 แนว การนำเสนอ. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 124, 2550.

• การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของนักแสดง ในการกำกับการ แสดงละครสมัยใหม่แนวต่าง ๆ ในประเทศไทย ( An Analysis of the Problems and Solutions to the Problems of Acting in Directing Different Styles of Modern Plays in Thailand) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษา ทดลอง สร้างสรรค์ เก็บและสังเคราะห์ข้อมูลภาคปฏิบัติ ตลอดชีวิตการ รับราชการ 30 ปี ของรองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล มุ่งเน้น ประเด็นปัญหารากเหง้าที่สำคัญของการละครไทยในปัจจุบัน บทความวิชาการ

• ศิลปการละครและแนวการละครของแบร์ทอลท์ เบรคชท์. บานไม่รู้ โรย, (10), 72-82, 2528. • การละครสมัยใหม่ : จาก Henrik Ibsen ถึง ละครสมัยใหม่ทาง โทรทัศน์. 2534

• บทวิเคราะห์โศกนาฏกรรมสามัญ เรื่อง “คำพิพากษา”, เอกสาร การสัมมนา เรื่อง “25 ปี การวิจารณ์ ‘คำพิพากษา’ ”, โครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์รวมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน สังคมศาสตร์การวิจารณ์”. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. กรุงเทพฯ: 2549.

5. งานประพันธ์เพลง-ดนตรี

ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ รอง ศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล ดำรงตำแหน่งนายกชุมนุมดนตรี (ชมรมดนตรีสากล หรือ C.U.BANDในปัจจุบัน) นับเป็นนายกชุมนุม ดนตรีที่เป็นผู้หญิงคนแรกของมหาวิทยาลัย ครั้งนั้น เมื่อเป็นผู้รับผิด ชอบการแสดงในส่วนของดนตรี จึงได้แต่งเพลง C.U.POLKA ขึ้น เพื่อ เป็นเพลงเอกในการแสดงดนตรีประกอบการเต้นรำเป็นชุด MUSICAL NUMBER นอกจากนี้ ยังได้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษให้กับเพลงไทยที่แต่ง โดยหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ และครูแก้ว อัจฉริยะกุล ซึ่งองค์การยูเนส โกประกาศให้เป็นศิลปินโลกอีกด้วย คือเพลง My Heart Calling You จาก คนึงครวญ และเพลง Too Many Wounds จาก สิ้นรักสิ้นสุข ที่สำคัญยิ่ง คือได้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษของเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน โดยใช้ชื่อเพลงว่า Candlelight Blues ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปี 2496 และได้ถวายงานตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำวงดนตรี ส.จ.ม. ไปแสดง ณ สถานีวิทยุ อ.ส. โดยมีพระมหากรุณาธิคุณทรงดนตรีร่วม กับวงนิสิต อันเป็นจุดเริ่มต้นในพระราชดำริเสด็จฯทรงดนตรีเป็นประจำ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล ได้ ร่วมถวายงานตลอดทุกปีที่อยู่ในประเทศ

ปกซีดี sondi

ต่อมาเมื่อปี 2502 ขณะศึกษาระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา ได้ ออกอัลบั้มชื่อ Sondi ในสังกัดบริษัท Liberty โดยใช้ชื่อศิลปินว่า Sondi Sodsai มีเพลงเด่นๆ เช่น Siamese Cat Song และ Buffalo Song เป็นต้น เพลง Buffalo Song นี้ รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล แปลจากเพลง ขวัญใจเจ้าทุย (คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน)โดยแปลคำร้องเป็นภาษาอังกฤษสลับกับคำร้องภาษาไทย ทีละท่อนสลับกันไป ทำให้ชาวอเมริกันในยุค ’60 รู้จักและซึมซับศิลปวัฒนธรรมจากเมืองไทยผ่านเพลงยอดนิยม และเมื่อกลับมารับราชการ ก็ยังได้แต่งเพลงและร้องเพลงนำละครเวทีที่จัดแสดงโดยภาควิชาฯ อยู่หลายเอีกพลง ทั้งนี้มีผลงานพิเศษร่วมกับคณาจารย์และนิสิตภาควิชาศิลปการละคร เมื่อปี 2523 คือ เทปคาสเสตเพลงสำหรับเด็ก ชุด เพลงสูตรคูณ

หนังสือเพลงสูตรคูณ

เนื้อเพลง CU polka