Share

ผลงานนิสิต

ภาควิชาศิลปการละครใช้ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล เป็นห้องเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับรายวิชาภาค ปฏิบัติ-ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นยังใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดลอง สร้างสรรค์ และนำเสนอละคร และการแสดงที่คณาจารย์ในภาควิชาเป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งที่เป็นละครประจำปีการศึกษา/กิจกรรมการเรียน การสอนและโครงการวิจัยสร้างสรรค์ นำเสนอละคร การแสดง และงานสร้างสรรค์ของนิสิตทั้งในระดับโทและตรี เช่น โครงการอ่านบทละครใหม่ โครงการ “แหวกม่านการละคร”, เทศกาลละคร “ก่อนจบ” เป็นต้น

นำเสนอละครและการแสดงโดยศิลปินหรือกลุ่มศิลปินรับเชิญ โดยภาควิชาเป็นเจ้าภาพ หรือเจ้าภาพร่วม ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะการละครให้กับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลภายนอก ทั้งที่จัดโดยภาควิชาและที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ ใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม เสวนา หรือเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการหรือวิจัยด้านศิลปะการละคร ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเสริม การเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ฯ มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม