ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิดการสอนหลักสูตรศิลปการละครในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย โดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งหน่วยวิชาศิลปการละคร ซึ่งแต่เดิมอยู่ในแผนกวิชาภาษาอังกฤษ มีการจัดแสดงละครเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนความรู้ด้านภาษาและศิลปการละคร ระหว่างนั้นศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมลเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรศิลปการละคร และกำกับการแสดงละครเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2507  กิจการดังกล่าวได้ก้าวหน้าเป็นลำดับจนสามารถจัดตั้งเป็นภาควิชาศิลปการละครได้เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีศาสตราจารย์สดใสดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคนแรก

ในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาศิลปการละครได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร อักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศิลปการละครซึ่งนับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนด้านศิลปการละครโดยตรงในระดับปริญญาโท และภาควิชามีแผนจะเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปการละครในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

ปัจจุบันภาควิชาศิลปการละครเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ UNESCO – Chair ITI Asia Pacific Bureau of Theatre Schools (APB) และเป็นสถาบันร่วมก่อตั้ง ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share

ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา

ขณะนี้ ภาควิชาศิลปการละครมีคณาจารย์ประจำ 7 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปการละครในหลากหลายสาขา อาทิ การแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบท การออกแบบ และการจัดการ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำสาขา อาจารย์พิเศษ และศิลปินรับเชิญชาวต่างประเทศมาร่วมสอนในแต่ละภาคการศึกษา

นอกจากงานสอนแล้ว คณาจารย์ของภาควิชาได้ผลิตผลงานวิชาการ และดำเนินโครงการวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การทั้งของรัฐและเอกชน และมีการนำเสนองานวิจัยทั้งในรูปแบบบทความและงานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บรรยายพิเศษการจัดอบรมความรู้เฉพาะสาขาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการจัดการแสดงทั้งบนเวทีและทาง โทรทัศน์

ปัจจุบันภาควิชาเปิดสอนรายวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับวรรณกรรมการละคร การเขียนบทละคร การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบ ตลอดจนงานฝ่ายเทคนิคต่างๆ ในแต่ปีภาควิชาจะมีการจัดทำละครเวที เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงละครควบคู่ไปกับการเรียนการสอนมีการจัดเทศกาลละคร เพื่อให้นิสิตได้แสดงผลงานละครจากรายวิชาต่างๆรวมถึงละครศิลปนิพนธ์และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม

ภาควิชายังมีโครงการ World Performance ที่ได้นำผลงานของศิลปินระดับโลกมาจัดแสดงที่ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล เพื่อให้นิสิตได้ชมงานละครที่หลากหลายและมีโอกาสได้ร่วมงานและแลกเปลี่ยนความคิดกับศิลปินเหล่านั้น

ในแต่ละปี ภาควิชามีนิสิตระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาสาขาศิลปการละครเป็นวิชาเอกและวิชาโททั้งในและนอกคณะไม่ต่ำกว่า 70 คน และนิสิตระดับปริญญาโทสาขาศิลปการละครจำนวน 15 คน  บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาศิลปการละครได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิลปการละครในประเทศไทย ทั้งในฐานะ อาจารย์ นักวิชาการ นักแสดง นักโฆษณา ผู้กำกับการแสดง นักออก แบบ นักเขียนบท และผู้สร้างสรรค์งานศิลปการละครด้านต่าง ๆ ทั้งในวงการละครเวที วงการโทรทัศน์ และวงการภาพยนตร์รวมถึงบุคคลากรสำคัญทางด้านการศึกษาด้านการละครในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ