Share

วางรากฐานการละครสมัยใหม่ ในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล เป็นผู้วางรากฐานการเรียนการ สอนวิชาศิลปะการละครทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ให้กับสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และวงการการแสดงระดับอาชีพของประเทศ นอกจากจะเป็นกรรมการร่างและตรวจพิจารณาหลักสูตรด้านการละคร ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศจัดตั้งขึ้นแล้ว ยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนการแสดงของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และกำกับละครโทรทัศน์เรื่อง คำพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ และ คนดีศรีอยุธยา โดยนำเอาหลักของวิชาการละครสมัยใหม่เข้าไปใช้ใน การแสดง การสร้างบท กำกับ และนำเสนอที่สมจริง น่าเชื่อ มีความจริงใจ และมีสาระสะท้อนสัจธรรม

ศิษย์จำนวนมากมายของรองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล ทั้งจากรั้วมหาวิทยาลัยและจากโรงเรียนการแสดง ได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิลปะการละครของประเทศ ทั้งในวงวิชาการ วงการศึกษา วงการละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์

คุณูปการของรองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล ในการเป็นเสาหลักและรากฐานด้านการศึกษาวิชาศิลปะการละครของประเทศไทย ทำให้บริษัทแดสเอนเตอร์เทนเมนท์ หรือต่อมาคือบริษัท ดรีมบ็อกซ์ จำกัด จัดการประกวดบทละครเวทีระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยได้ขอใช้ ชื่อการประกวดและรางวัลระดับชาตินี้ว่า “สดใสอะวอร์ด” (Sodsai Award) ตั้งแต่ปี 2537 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแก่ รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มนำวิชาศิลปะการแสดงละครสมัยใหม่ (MODERN DRAMA) เข้ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย