วารสารศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล

Share

เบื้องต้น

วารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อ เนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรอง คุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดพิมพ์ เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ)

หลักการและเหตุผล

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์ ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี 2555 ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการ อ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัด พิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) โดยพิจารณาเผยแพร่ บทความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2. การสื่อสาร ; การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ; การสื่อสารเพื่อ การท่องเที่ยว; การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3. ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
4. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
5. ภาพยนตร์; การแสดงและกำกับการแสดง; การออกแบบเพื่อการแสดง
6. การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
7. สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการ ศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

กำหนดการเผยแพร่

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ : ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
จำนวนพิมพ์ 300 เล่ม
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งแบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยทั้ง 2 รูปแบบได้มีการจัดทำและเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงฉบับปัจจุบัน และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงให้กับผู้ใช้งาน ทางวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงจำแนกเลข ISSN เป็น 2 ชุด ตามรูปแบบของการจัดทำวารสาร ดังนี้
1. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบตีพิมพ์ (Print) จะใช้เลข ISSN 1906-6988 (Print)
2. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จะใช้เลข ISSN 2586-9078 (Online)

ข้อมูลตกลงเบื้องต้น

1. บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่น กรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
2 ท่าน / บทความ 2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ที่ลงตีพิมพ์ใน วารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนกองบรรณาธิการไม่จำเป็น ต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบ ของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
3. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตี พิมพ์ซ้ำซ้อนถือเป็น ความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
4. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดย ปราศจากการอ้างอิงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณา แจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมทราบจะ เป็นพระคุณอย่างยิ่ง
5. บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ จะไม่ส่งคืน

2564

ไม่มีข้อมูล !

2563

ไม่มีข้อมูล !