ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจากศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนมาก ได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิลปะการละครและการพัฒนาประเทศ ทั้งในวงการการศึกษา วงการศิลปวัฒนธรรม วงการอุตสาหกรรมการบันเทิง ฯลฯ หลายคนมีผลงานดีเด่นและได้รับการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ

ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ CU

ปีการศึกษา 2514 - 2523

ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2516

เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชโรกาสให้ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท พระราชทานโล่เกียรติยศ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาศิลปกรรมการละคร

Share