ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล

Share

ข้อมูลเบื้องต้น

ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ประกอบด้วยโรงละคร อเนกประสงค์ขนาด 200 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการด้านการแสดง 3 ห้อง ห้องแต่งตัวนักแสดง ห้องปฏิบัติการงานแสง-เสียง ห้องปฏิบัติการงาน ฉากและเวที ห้องปฏิบัติการงานเครื่องแต่งกายสำหรับละคร ห้องรับรอง และโถงรับรอง

ภาควิชาศิลปการละครใช้ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล เป็น ห้องเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับรายวิชาภาค ปฏิบัติ-ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นยังใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดลอง สร้างสรรค์ และนำเสนอละคร และการแสดงที่คณาจารย์ในภาควิชา เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งที่เป็นละครประจำปีการศึกษา/กิจกรรมการเรียน การสอนและโครงการวิจัยสร้างสรรค์ นำเสนอละคร การแสดง และงาน สร้างสรรค์ของนิสิตทั้งในระดับโทและตรี เช่น โครงการอ่านบทละครใหม่ โครงการ “แหวกม่านการละคร”, เทศกาลละคร “ก่อนจบ” เป็นต้น

นำเสนอละครและการแสดงโดยศิลปินหรือกลุ่มศิลปินรับเชิญ โดยภาค วิชาเป็นเจ้าภาพ หรือเจ้าภาพร่วม ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะการละครให้กับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลภายนอก ทั้งที่จัด โดยภาควิชาและที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ ใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม เสวนา หรือเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการหรือวิจัยด้านศิลปะการละคร ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเสริม การเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ รวมถึง กิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ฯ มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสม

แผนงานของศูนย์

Share

PERFORMING ARTS HUB

แผนงานพัฒนาศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ให้เป็นศูนย์กลาง แห่งการสร้างสรรค์ การจัดแสดง และนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงร่วม สมัย ทั้งของภาควิชาฯ และของทั้ง ศิลปินไทย และนานาชาติ ภายใต้การ ดำเนินการโครงการ World Performance @ Drama Chula ที่เปิดพื้นที่ นำเสนอผลงานของศิลปินในระดับนานาชาติ ที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างภาควิชาฯ กับองค์กรทางวัฒนธรรมนานาชาติต่างๆ รวมถึงผล งานอันเกิดจากการร่วมสร้างสรรค์ (Collaborative Project) ระหว่างภาค วิชาฯ กับศิลปินมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลกอันเป็นโอกาสให้กับผู้ชม ชาวไทยให้สามารถเข้าถึงการแสดงในระดับนานาชาติได้โดยง่าย

PERFORMING ARTS NETWORK

แผนงานสร้างเครือข่ายชุมชนนักวิชาการและศิลปินสาขาการละครทั้ง ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ซึ่ง ปัจจุบัน ภาควิชาศิลปการละครเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะการ ละครเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ ได้เป็นสมาชิกของ UNESCO Chair International Theater Institute (ITI) และ Asian-Pacific Bond (APB) of Theatre School โดยเปิดโอกาสให้นิสิต ได้ร่วมนำผลงานสร้างสรรค์ไป นำเสนอในระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี

PERFORMING ARTS RESEARCH

แผนงานผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการของคณาจารย์ นิสิต และบัณฑิตของภาควิชาในระดับชาติและนานาชาติ อาทิเช่น
• โครงการวิจัย “รามเกียรติ์: ก้าวหน้าจากรากแก้ว” (2554-2555)
• โครงการสร้างสรรค์ละครเพลงเรื่อง “สยามมิสฉัน” (Siam Mission) (2553-2555)
• โครงการประชุมวิชาการและเทศกาลละครระดับนานาชาติ เรื่อง “Our Roots Right Now : Thai/ASEAN Contemporary Theatre” (2554- 2555)
• โครงการ “วิจัยการแสดง” สร้างสรรค์งานวิจัยในสาขาศิลปะการแสดง ไทยร่วมสมัย (2560 – 2562)

PERFORMING ARTS FORUM & WORKSHOP

แผนงานพัฒนาศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ให้เป็นศูนย์กลาง ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแสดง ผ่านทางโครงการย่อยในรูปแบบ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเสวนาและการอบรมด้านวิชาการ, การอบรมเชิง ปฏิบัติการให้กับนักวิชาการละคร นักการละคร ครูอาจารย์ นักเรียนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงการอบรมในเนื้อหาที่ประยุกต์ศาสตร์ และศิลป์ทางการแสดง เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาบุคคลในด้านต่างๆอีกด้วย

Share

ข้อมูลโรงละคร

Black Box Theatre
(150-200 seats)
Stage (without platform):
(W) 12 m. – 15 m.
(D) 8.5 m.– 10 m.

Share

ติดต่อขอใช้โรงละคร

เงื่อนไขการขอใช้โรงละคร แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

การเช่าพื้นที่

ติดต่อขอใช้โรงละคร : กรณีประสงค์เช่าพื้นที่
เกณฑ์การเช่าพื้นที่ จะพิจารณาจาก 3 ลักษณะ
• เพื่อกิจกรรมของหน่วยงานในจุฬาฯ
• เพื่อกิจกรรมที่หน่วยงานในจุฬาฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
• เพื่อกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ : กรณีประสงค์เช่าพื้นที่
1. สอบถามตารางว่างของโรงละคร พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน
โทรศัพท์สอบถาม โทร. 02-218-2402
2. เมื่อได้รับการคอนเฟิร์มวันใช้สถานที่ ทางภาควิชาฯ ขอให้ท่านส่ง
จดหมายแจ้งรายละเอียดการขอใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการมาที่ภาควิชาฯ
3. ภาควิชาฯ จะออกใบเสนอราคาค่าใช้พื้นที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การใช้พื้นที่ ส่งกลับให้ท่าน
4. ดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย และเข้าใช้พื้นที่

การทำโครงการร่วมกับภาควิชาฯ

ติดต่อขอใช้โรงละคร : กรณีประสงค์จะทำโครงการร่วมกับภาควิชา
1. โครงการนานาชาติ
• World Performance@Drama Chula
• International Research Network (Conference & Meeting)
2. โครงการทั่วไป
• โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศิษย์เก่า
• โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศิลปินในประเทศ

ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ : กรณีประสงค์เช่าพื้นที่
1. ส่ง Proposal โครงการมายังภาควิชาฯ
(ก่อนล่วงหน้าวันจัดงานอย่างน้อย 6 เดือน)
2. รอผลการพิจารณา โดยทางภาควิชาฯ จะติดต่อกลับไป กรณีที่ต้องการ รายละเอียดเพิ่มเติม
3. หากผลได้รับการอนุมัติ ทางภาควิชาฯ จะติดต่อกลับไปเพื่อขอพูดคุย ในข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน
4. ดำเนินการจัดงาน ตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกัน