Share
Facebook

สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร

เป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษ นับตั้งแต่ รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล ได้บุกเบิกนำหลักสูตรศิลปะการละครตะวันตกเข้ามาจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยภายใต้ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลอดเวลาที่ผ่านมาภาควิชามุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะการละครทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคม ในก้าวต่อไปสู่ศตวรรษที่สองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ อันจะนำไปสู่การผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ภาควิชาก้าวไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนผลิตบัณฑิตศิลปการละครที่มีศักยภาพ ผู้มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ซับซ้อนอย่างลึกซึ้ง และสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนภาควิชาให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างที่ภาควิชาคาดหวังนั้น ต้องอาศัยปัจจัยด้าน “ทุนทรัพย์” ที่จะส่งเสริมให้ปณิธานความมุ่งมั่นนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ ปัจจุบันภาควิชาได้รับเงินสนับสนุนที่จัดสรรให้โดยมหาวิทยาลัยจากค่าเล่าเรียนของนิสิต ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการแสดงละครประจำภาคการศึกษาของภาควิชาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงของนิสิต

ให้เงินสนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร

สิ่งที่ท่านได้ตอบแทนจากการบริจาคเงินให้ภาควิชาศิลปการละคร คือ

 • คุณสามารถนำยอดเงินที่บริจาคให้กับภาควิชาศิลปการละครคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 • ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณบริจาค จะสมทบทุนเข้าภาควิชาศิลปการละคร
 • คุณเป็นหนึ่งในผู้มอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีแก่นิสิต นักวิจัย และร่วมพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อนำพาประเทศไทยความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมสังคมโลก
 • คุณ คือ ผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ก้าวใหม่ของจุฬาฯ 100 ปี
จำนวนเงินบริจาค    บาท

ข้าพเจ้าประสงค์ร่วมสนับสนุนการบริจาคเงิน โดยชำระเงินในรูปแบบ

แจ้งความประสงค์ขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษี 2 เท่า
ข้าพเจ้าประสงค์ขอออกใบเสร็จรับเงินในนามของ

รายละเอียดสินค้า

ราคา 499 บาท เสื้อ ผ้า cotton

 • เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท
 • รายได้สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร
+ SIZE GUIDE

ราคา 999 บาท กระเป๋า

 • เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท
 • รายได้สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร
+ SIZE GUIDE

ราคา 999 บาท กระเป๋า

 • เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท
 • รายได้สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร
+ SIZE GUIDE

ราคา 699 บาท ผ้าพันคอ

 • เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท
 • รายได้สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร
+ SIZE GUIDE

ราคา 699 บาท ผ้าพันคอ

 • เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท
 • รายได้สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร
+ SIZE GUIDE