Share

สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2549

นาถกมล บุญรอด. การแปลมหากาพย์ Paradise Lost ของ John Milton. จำนวน 1 เล่ม สาขาการแปลและการล่าม

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2550

เสฏฐพันธุ์ เจริญไธสง. การเพิ่มศักยภาพของผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ด้วยหลักพื้นฐานของการแสดง. จำนวน 3 เล่ม

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2551

สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์. การศึกษาทดลองกระบวนการสร้างบท การแสดง และการสื่อสารของบทละครเวทีแสดงเดี่ยวของกะเทย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม : กรณีศึกษาเรื่อง พุดเดิ้ล น้อย ทาโร่. จำนวน 1 เล่ม

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2552

วริยา ขัติพิบูลย์. การฝึกฝนพื้นฐานการแสดงละครตะวันตกเพื่อฝึก นักแสดงในการนำเสอนาฏศิลป์ล้านนาเชิงพาณิชย์ จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันพัสสา

ธูปเทียน ธนภรณ์ แสนอ้าย. กระบวนการสร้างท่ารำและลีลาการรำ เพื่อ สร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัย : กรณีศึกษาวิเคราะห์นางเบญกาย โดยใช้หลักการตีความตัวละครแบบละครตะวันตก. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง (หลัก) อาจารย์สัณห์ ไชญ์ เอื้อศิลป์ (ร่วม)

เชิดศักดิ์ ประทุมศรีสาคร. การสร้างสรรค์ละครด้นสดที่ให้ผู้ชมมีส่วน ร่วมในการเสนอเรื่องราว: กรณีศึกษาละครทดลองเรื่อง ทราม. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

จิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ. การใช้หลักและกิจกรรมในการฝึกพื้นฐาน การแสดงเป็นเครื่องมือช่วยสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อกิจกรรม การแสดงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์. การสร้างละครประเด็นศึกษา เรื่อง แปลงโฉม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมวัยรุ่นหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกิดความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันพัสสา ธูปเทียน

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2553

โรจนินทร์ ลีนะพรพัฒน์. กลวิธีการเขียนบทเพื่อสื่อสารหลักพุทธ ธรรมเรื่อง “สุญญตา” ผ่านการประพันธ์บทละครเรื่อง บ้านใหม่ (The Return). จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กุลธิดา มณีรัตน์

บุญฑริกา มั่งคั่ง. การใช้บทละครเรื่อง Sparkleshatk ของ Philip Ridley เป็นเครื่องมือในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติในวิชาศิลปะการละคร โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2552. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร

ศรัณธรณ์ ระสินานนท์. การใช้ละครสำหรับผู้ถูกกดขี่เพื่อพัฒนาการ สอนคำสอนของครูคำสอนในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กุลธิดา มณีรัตน์

ไวยกรณ์ แก้วศรี. การพัฒนากิจกรรมการแสดงสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา กรณีศึกษา : นักเรียนชุมชนศิลปะการแสดงโรงเรียน สามเสนวิทยาลัย. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ พรรัตน์ ดำรุง

ภัทรนันท์ ไวทยะสิน. การประยุกต์ความรู้ด้านศิลปะการละครใน การสร้างสรรค์งานกิจกรรมพิเศษ. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ปวิตร มหาสารินันทน์

ธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น. การศึกษากระบวนการของผู้แนะนำการ แสดง : กรณีศึกษา การแสดงเดี่ยวเรื่อง ร่าง ก(ล)ายดี (The Good Body). จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันพัสสา ธูปเทียน

มยุรี วงศ์ทองคำ. การใช้ละครสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการเล่า เรื่องรามเกียรติ์ให้กับเด็กปฐมวัย. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2554

ตถาตา สมพงศ์. การใช้กระบวนการละครศึกษา เพื่อออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองและมีเป้าหมายในการศึกษา ต่อในชั้นมัธยมศึกษา. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2555

เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ. ไทยจ๋า : การสร้างบทละครใบ้ที่ผนวก ความตลกขบขันกับเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทย. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์

พชญ อัคพราหมณ์. การนำเรื่องสังข์ศิลป์ชัยมาใช้ในกระบวนการ ละครฐานชุมชน กรณีศึกษาคณะหนังประโมทัยเพชรอีสานและ ชุมชนดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

รติพร ยงทัศนกุล. การสร้างสรรค์บทเรียนศิลปะการแสดง สำหรับแอนิเมชั่นที่เหมาะสมกับแอนิเมเตอร์ไทย. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2556

ใจบุญ แย้มยิ้ม. การพัฒนาแผนการจัดการศึกษา กลุ่มวิชาชีพ ศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร

สุวภัทร พันธ์ปภพ. การพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะในชุมชน โดยใช้ กระบวนการละครเพื่อปลุกมโนสำนึกสำหรับเด็กวัย 7-12 ปี กรณี ศึกษาชุมชนแฟลตสวนกวางตุ้ง. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

ธนัญญา พงษ์เจริญ. การศึกษาทดลองการใช้กิจกรรมละครเพื่อการ บำบัดด้านการจัดการอารมณ์ของเยาวชนชายในสถานพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

กษาปณ์ ปัทมสูต. การกำกับการแสดงเรื่อง “ไชล๊อก” : “ถอดรื้อ” เพื่อสะท้อนบรรทัดฐานสองมาตรฐานในสังคม. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันพัสสา ธูปเทียน

ศุภวัฒน์ หงษา. การศึกษาการกำกับการแสดงละครเวที “เรื่อง ของ…น้ำพุ” เพื่อสื่อสารแก่นเรื่องการยึดติดในตัวตนเป็นที่มาของ ปัญหาสังคมไทย. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ พรรัตน์ ดำรุง

รตวรรณ ออมไธสง. การเสริมสร้างให้เด็กวัยรุ่นเกิดความตระหนักรู้ ในคุณค่าของตัวเองและคุณค่าของผู้อื่นผ่านการใช้กระบวน การละคร : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ จังหวัดนครราชสีมา. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

ธนาฤทธิ์ รอดทัศนา. การทดลองสร้างแบบเรียนโดยนำหลักพื้นฐาน การแสดงละครตะวันตกมาปรับใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2557

หลี่ ซื่อเฉิน. การศึกษากระบวนการทำงานกับผู้ร่วมงานต่าง วัฒนธรรม (ไทย-จีน) ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์และละคร ซีรีส์เรื่อง Jungle Note The Movie/Series. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ ที่ปรึกษา ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2558

ขนิษฐา บุตรไชย. การออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายละครเรื่อง มโนราห์. จำนวน 3 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ธัญลักษณ์ แสวงการ. การพัฒนาบทละครเวทีสำหรับเด็กโดยใช้ ตัวละครนางเงือก เพื่อตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเองให้กับผู้ชม วัยเด็กและนำเสนอในรูปแบบ Reader’s Theatre. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

พสธร ขอขจายเกียรติ. การสร้างสรรค์บทละครเพื่อสื่อสารเรื่องการ ลดการตีตราและให้คุณค่าผู้อื่นเพื่อเข้าใจความหลากหลาย. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2559

ประวีร์ แซ่อึ้ง. หลักพื้นฐานของการแสดงละครของศิลปินฯ. จำนวน 3 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

วราพร บัวคลี่. การสร้างละครแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มนักศึกษา เรื่อง สิทธิส่วนบุคคลในกิจกรรมรับน้อง : กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

กิตติพงษ์ อินทรัศมี. กลวิธีการเข้าถึงตัวละครเพื่อการถ่ายทอด ลักษณะ Tragic Sense of Life (ชีวิตบัดซบ) : กรณีศึกษาตัวละคร วอยเซ็ค (Woyzeck). จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันพัสสา ธูปเทียน

นิศาชล ประสาธน์สุวรรณ. การกำกับการแสดงละครเวทีเรื่อง เดอะ บลู รูมฯ. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพชร

สิรี ริ้วไพบูลย์. การสังเคราะห์กระบวนการทำงานของนักแสดง สำหรับการแสดงร่วมสมัย : กรณีศึกษา การแสดงร่วมสมัยเรื่อง 0110. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันพัสสา ธูปเทียน

รายชื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปการละคร / 2560

กชวรรณ ฉายะวรรณ. การออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายละคร เรื่อง ไททัส แอนโดรนิคัส ผ่านทฤษฎีการนำเสนอความรุนแรงใน ภาพถ่ายของโรเบิร์ต ฮาริมาน. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

บรรดิษฐ์ วรานุยุตร. การออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายละครเวที เรื่อง มหาภารตะ ผ่านทฤษฎีรสจากคัมภีร์นาฏยศาสตร์ของ ภารตมุนี. จำนวน 2 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ขวัญนุช สุวรรณรัชตมณี. การใช้เทคนิคละครใบ้เพื่อการสร้าง และสลับเปลี่ยนตัวละครในการแสดงเดี่ยวละครเวทีเรื่อง “THE SEARCH FOR SIGNS OF INTELLIGENT LIFE IN THE UNIVERSE”. จำนวน 3 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันพัสสา ธูปเทียน

เสฏฐวุฒิ จันทร์เพ็ญสุข. กระบวนการฝึกซ้อมนักแสดงละครใบ้เพื่อ แก้ไขปัญหานักแสดงขาดความจริงภายใน. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันพัสสา ธูปเทียน

ภัทราณี จารุวรรณสถิต. การศึกษากระบวนการสร้าง Characterization ของตัวละครในฐานะนักแสดงเพื่อให้เข้าถึง บทบาทที่ได้รับ : กรณีศึกษา ตัวละคร Alice จากบทละครเรื่อง Closer. จำนวน 1 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันพัสสา ธูปเทียน

ลลิตา ทับทอง. การศึกษากระบวนการสร้้างตัวละครที่มีภาวะติด สิ่งเสพติด ในฐานะนักแสดงเพื่อให้เข้าถึงบทบาทที่ได้รับกรณี ศึกษา : ตัวละคร ‘EMMA’ จากบทละครเรื่อง ‘PEOPLE PLACES & THINGS’. จำนวน 3 เล่ม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัน พัสสา ธูปเทียน

วิทยานิพนธ์

2554 พรพิชชา บุญบรรจง. แม่นาก : มายาคติ “ความเป็นเมีย” ที่ถูกประกอบสร้างในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และละครเวที. จำนวน 1 เล่ม ปีการศึกษาที่จบ พ.ศ. 2554 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์

2558 อลีสญาฌ์ ทอย. กระบวนการจัดการความรู้ด้านศิลปะการ ละครสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาเว็บไซต์เพื่อการ สอนผ่านระบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน. จำนวน 1 เล่ม ปีการ ศึกษาที่จบ พ.ศ. 2558 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์

2560 ชนัตถ์ พงษ์พานิช. การศึกษาวิธีการแสดงในละครเวที ประสาทสัมผัสสำหรับผู้ชมวัยเด็กที่มีภาวะออทิซึม. จำนวน 1 เล่ม ปีการศึกษาที่จบ พ.ศ. 2560 อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง