ปริญญาตรี

[:th]หลักสูตรปริญาตรี[:en]Bachelor of Arts in Dramatic Arts[:]

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

[:th]ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิดการสอนหลักสูตรศิลปการละครในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย เปิดสอนรายครอบคลุมวิชาเกี่ยวกับวรรณกรรมการละครการเขียนบทละคร การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบ การจัดการ และงานเทคนิคต่างๆ ในโรงละครนิสิตจะได้เรียนทฤษฎีทางการละครควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงละคร[:en](Revised Curriculum Academic Year 2014)

Department of Dramatic Arts, Faculty of Arts, Chulalongkorn University is the first educational institution to open bachelor program in dramatic arts in Thailand, offering courses on dramatic literature, acting, directing, playwriting, design and theatre management .

Students will study dramatic theory alongside practical training in the theatre.

 

 [:]

Share

[:th]ภาควิชาศิลปการละครเปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาศิลปะการละครแบบวิชาเอกเดี่ยว สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็นวิชาโทสำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท โดยมีรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก ดังนี้[:en]Department of Dramatic Arts offers a single major program for students who chose to major in dramatic arts, and offers minor program for students with other majors from Faculty of Arts or other faculties. The departments’ required subjects, and selective subjects are:[:]

รายวิชา

[:th]

 • หลักของการแสดง
 • การวิเคราะห์บทละคร
 • การแสดง 1, 2 และ 3
 • การกำกับการแสดง 1, 2 และ 3
 • ภาพและเสียงในละครเวที
 • งานด้านฉากและเวที
 • การจัดแสดงและจัดการละครเวที
 • ประวัติการละคร 1 และ 2
 • การกำกับเวที
 • ปฏิบัติงานละคร
 • การฝึกงานละคร 1 และ 2
 • วรรณกรรมการละครสากล 1, 2 และ 3
 • การพูดและการฝึกเสียง
 • การละครไทยและละครเอเชีย
 • การอ่านและตีความหมาย
 • การร้องเพลงสำหรับละคร
 • การเขียนบทละคร 1 และ 2
 • การเขียนบทสำหรับโทรทัศน์
 • การเขียนบทสำหรับภาพยนตร์
 • งานด้านฉากและเวทีขั้นสูง
 • การแต่งหน้าสำหรับละคร หุ่นและหน้ากาก
 • การออกแบบฉาก 1 และ 2
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละคร 1 และ 2
 • การจัดแสงสำหรับเวที 1 และ 2
 • มิวสิเคิลเธียเตอร์ ดนตรีและเสียงสำหรับละคร
 • การเคลื่อนไหวสำหรับการแสดง
 • การวิจารณ์ละครเวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์
 • ศิลปนิพนธ์
 • การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปการละคร 1, 2, 3, และ 4
 • การศึกษาอิสระ 1 และ 2

 [:en]

 • Principles of Acting
 • Play Analysis
 • Acting I, II, III
 • Directing I, II, III
 • Sight and Sound in Theatre
 • Stagecraft
 • Theatre Production and Management
 • History of Theatre I, II
 • Stage Management
 • Theatre Workshop
 • Theatre Practicum I, II
 • World Dramatic Literature I, II, III
 • Speech and Voice Training
 • Thai and Asian Theatre
 • Oral Interpretation
 • Singing for Theatre
 • Playwriting I, II
 • Writing for Television
 • Writing for Film
 • Advanced Stagecraft
 • Theatre Make-up
 • Puppet and Mask
 • Scene Design I, II
 • Costume Design I, II
 • Stage Lighting I, II
 • Musical Theatre
 • Music and Sound for Theatre
 • Movement for Stage
 • Criticism of Theatre, Film and Television
 • Senior Project
 • Special Topics in Dramatic Arts I, II, III, IV
 • Independent Study I, II

[:]