ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญาตรี

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิดการสอนหลักสูตรศิลปการละครในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย เปิดสอนรายครอบคลุมวิชาเกี่ยวกับวรรณกรรมการละครการเขียนบทละคร การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบ การจัดการ และงานเทคนิคต่างๆ ในโรงละครนิสิตจะได้เรียนทฤษฎีทางการละครควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงละคร

Share

ภาควิชาศิลปการละครเปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาศิลปะการละครแบบวิชาเอกเดี่ยว สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็นวิชาโทสำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท โดยมีรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก ดังนี้

รายวิชา

 • หลักของการแสดง
 • การวิเคราะห์บทละคร
 • การแสดง 1, 2 และ 3
 • การกำกับการแสดง 1, 2 และ 3
 • ภาพและเสียงในละครเวที
 • งานด้านฉากและเวที
 • การจัดแสดงและจัดการละครเวที
 • ประวัติการละคร 1 และ 2
 • การกำกับเวที
 • ปฏิบัติงานละคร
 • การฝึกงานละคร 1 และ 2
 • วรรณกรรมการละครสากล 1, 2 และ 3
 • การพูดและการฝึกเสียง
 • การละครไทยและละครเอเชีย
 • การอ่านและตีความหมาย
 • การร้องเพลงสำหรับละคร
 • การเขียนบทละคร 1 และ 2
 • การเขียนบทสำหรับโทรทัศน์
 • การเขียนบทสำหรับภาพยนตร์
 • งานด้านฉากและเวทีขั้นสูง
 • การแต่งหน้าสำหรับละคร หุ่นและหน้ากาก
 • การออกแบบฉาก 1 และ 2
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละคร 1 และ 2
 • การจัดแสงสำหรับเวที 1 และ 2
 • มิวสิเคิลเธียเตอร์ ดนตรีและเสียงสำหรับละคร
 • การเคลื่อนไหวสำหรับการแสดง
 • การวิจารณ์ละครเวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์
 • ศิลปนิพนธ์
 • การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปการละคร 1, 2, 3, และ 4
 • การศึกษาอิสระ 1 และ 2