อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปการละคร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศิลปการละครเปิดสอนด้านศิลปะการละครที่มุ่งเน้นทั้งความเข้มข้นทางวิชาการ และการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดทั้งหลักสูตรนิสิตจะได้ฝึกปฏิบัติกับโจทย์ละครและเวทีจริง และมีโอกาสทำงานร่วมกับศิลปินมืออาชีพ

Share

หลักสูตรแบ่งแผนการเรียนเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาการแสดง (Acting) สาขาการกำกับการแสดง (Directing) การเขียนบท (Playwriting) การออกแบบ (Set & Costume Design) และสาขาศิลปการละคร (Theatre Studies) มีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

รายวิชา

• วิธีวิทยาการวิจัยทางศิลปะการละคร
• บทบาทของศิลปะการละครในสังคม
• ห้องทดลองทางการละคร Theatre Laboratory
• ทฤษฎีและวรรณกรรมการละครสากล
• แนวคิดหลักของการละครร่วมสมัย
• สัมมนาสุนทรียศาสตร์การละคร
• สัมมนาการเขียนบท • สัมมนาการแสดง
• สัมมนาการกำกับการแสดง
• การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านการละคร
• สัมมนาการละครประยุกต์
• การเขียนเชิงวิชาการสำหรับงานสร้างสรรค์
• การศึกษาเฉพาะเรื่องทางศิลปะการละคร 1, 2, 3, 4
• วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์
• สอบประมวลความรู้

 

หลักสูตรจัดให้มีการศึกษาดูงานเทศกาลละครที่ต่างประเทศพร้อมพูด คุยกับศิลปินผู้สร้างผลงาน