อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปการละคร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศิลปการละครเปิดสอนด้านศิลปะการละครที่มุ่งเน้นทั้งความเข้มข้นทางวิชาการ และการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดทั้งหลักสูตรนิสิตจะได้ฝึกปฏิบัติกับโจทย์ละครและเวทีจริง และมีโอกาสทำงานร่วมกับศิลปินมืออาชีพ

Share

นิสิตได้มีโอกาสเรียนและร่วมงาน กับศิลปินระดับโลก

ทุกผลงานที่จัดแสดงที่ศูนย์ ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล นิสิตสามารถเข้าชมได้ฟรี

หลักสูตรแบ่งแผนการเรียนเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาการแสดง (Acting) สาขาการกำกับการแสดง (Directing) การเขียนบท (Playwriting) การออกแบบ (Set & Costume Design) และสาขาศิลปการละคร (Theatre Studies) มีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

รายวิชา

 • วิธีวิทยาการวิจัยทางศิลปะการละคร
 • บทบาทของศิลปะการละครในสังคม
 • ห้องทดลองทางการละคร Theatre Laboratory
 • ทฤษฎีและวรรณกรรมการละครสากล
 • แนวคิดหลักของการละครร่วมสมัย
 • สัมมนาสุนทรียศาสตร์การละคร
 • สัมมนาการเขียนบท
 • สัมมนาการแสดง
 • สัมมนาการกำกับการแสดง
 • การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านการละคร
 • สัมมนาการละครประยุกต์
 • การเขียนเชิงวิชาการสำหรับงานสร้างสรรค์
 • การศึกษาเฉพาะเรื่องทางศิลปะการละคร 1, 2, 3, 4
 • วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์
 • สอบประมวลความรู้

หลักสูตรจัดให้มีการศึกษาดูงานเทศกาลละครที่ต่างประเทศพร้อมพูด คุยกับศิลปินผู้สร้างผลงาน