โครงการศิลปะการละครนานาชาติ World Performance

Share

หลักการและเหตุผล

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษของการดำเนินงาน ภาควิชาศิลปการ ละครได้ร่วมงานกับคณะละครร่วมสมัยของไทยและต่างประเทศคณะ ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการแสดง และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง นับว่าประสบความสำเร็จด้วยดี เป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการ ศิลป วัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์มาโดยตลอด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ มหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป และวงการศิลปะการละคร ของประเทศไทย
  2. เพื่อเป็นกิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ต่างๆ ของภาควิชาศิลปการละคร รวมทั้งภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะการละครร่วมสมัย ทั้งจากการชม การแสดง และการเข้าร่วมการเสวนาหลังการแสดง
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร รวมทั้งศูนย์ศิลปการ ละคร สดใส พันธุโกมลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นทั้งในและนอก ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความเป็นผู้นำของภาควิชาและศูนย์ในด้าน ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการ
  5. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแสดงและได้แลกเปลี่ยนทรรศนะ โดย ศิลปินผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ