Share

[:th]โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์การแสดง (Collaborative Project)[:en]Collaborative Project[:]

[:th]

ระหว่างนิสิตภาควิชาศิลปการละคร และนักศึกษาจาก สถาบันการศึกษาด้านการละครระดับโลก

การเรียนการสอนด้านศิลปะการละครมุ่งเน้นให้นิสิตเกิดทักษะในศาสตร์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การกำกับการแสดง ฯลฯ ซึ่งหัวใจหลักของการทำงานละคร คือการทำงานร่วมกับผู้อื่น กับทีมงานหลายๆ ฝ่าย ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน พัฒนาการทางเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบันได้เชื่อมต่อผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ในโลกเข้าไว้ด้วยกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทำได้โดยง่าย แต่กระนั้นทักษะในการเข้าใจความแตกต่างของบริบททางวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนิสิต

ภาควิชาศิลปการละครเล็งเห็นบทบาทของสถาบันการศึกษาในยุคใหม่ที่มอบทางเลือกให้กับนิสิตได้เปิดโลกกว้าง สร้างวาระและโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่รับผิดชอบจากทั้งสองสถาบันอย่างใกล้ชิด โดยนิสิตนักศึกษาจากสองมหาวิทยาลัยจะได้สลับกันเดินทางไปยังประเทศของสถาบันคู่สัญญาภายใต้การดูแลเรื่องที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยประเทศที่เป็นเจ้าบ้าน ที่ผ่านมาภาควิชาศิลปการละครเคยร่วมสร้างสรรค์ผลงานมาแล้วกับ หลายสถาบัน อาทิ Pace University (USA) , LASALLE College of Arts (Singapore), Hong Kong Academy of Performing Arts (HKAPA) และ Taipei National University of the Arts (TNUA)

โครงการนำนิสิตเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติในงาน APB Theatre School Festival and Director’s Conference ในทุกปี ภาควิชาจะสบันสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสนำชุดการแสดงไปจัดการแสดงในงาน APB Theatre School Festival and Director’s Conference ซึ่งเปลี่ยนประเทศเจ้าภาพไปในแต่ละปี เพื่อให้นิสิตได้เปิดมุมมองโลกทัศน์และมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในนำผลงานสร้างสรรค์ รวมถึงผลงานวิชาการไปเผยแพร่ในเวทีทั้งระดับชาติและนานาชาติ[:en]The Collaborative Projects between Students from Department of Dramatic Arts and students from international theatre educational institutions.

Theatre education focuses on building students’ diverse skills such as acting, directing, etc. The key to theatre is teamwork. One must be able to work with people from different team who are striving towards the dame goal. Today’s technology helps connect people from all over the world. Knowledge is easily exchanged. Nevertheless, the skill to understand differences in cultural context is vital for the students.

Department of Dramatic Arts realizes the importance of modern day’s educational institution as a platform to broaden student’s horizons create opportunities for the students to learn through creative collaboration with foreign students under close supervision from lecturers from both universities. Students will travel to the partner university’s country with lodging, travel expense and other expenses provided by the host university.

Department of Dramatic Arts had collaborated with numerous institutions: Pace University (USA) , LASALLE College of Arts (Singapore), Hong Kong Academy of Performing Arts (HKAPA) and Taipei National University of the Arts (TNUA).

Presentation of Students Creative Work in APB Theatre School Festival and Director’s Conference

Every year, the department encourages students to present their performances in APB Theatre School Festival and Director’s Conference whose host country changes yearly to broaden the students’ horizons and offer them the opportunity to learn from working with colleagues from different cultures. Additionally, the project also offers the students the experience to present their creative and academic works on both national and international platforms.[:]