กลุ่มวิจัยศิลปการละครและนวัตกรรม

Share
Facebook

Sorry, this entry is only available in Thai.

(TH)

ผลผลิตและตัวชี้วัดการดำเนินการที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิตและตัวชี้วัดการดำเนินการ ปีที่ 1 ปีที่ 2
1. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย บทความวิจัย 3 ชิ้น (ระดับชาติ) 1 ชิ้น (ระดับนานาชาติ) บทความวิจัย 2 ชิ้น (ระดับชาติ)
2. ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคม การอุตสาหกรรมระดับชาติ / นานาชาติ การจัดอบรมศิลปะการละครสู่สังคม 1 ครั้ง การจัดอบรมศิลปะละครสู่สังคม 1 ครั้ง
3. องค์ความรู้หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่วงกว้าง (แสดงหลักฐาน) การแสดงละครและเสวนาการละคร 2 เรื่อง การแสดงละครและเสวนาการละคร 2 เรื่อง
4. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ การจัดประชุมวิชาการด้านศิลปการละคร 1โครงการ การจัดประชุมวิชาการด้านศิลปการละคร 1โครงการ
5. ผลิตมหาบัณฑิต 8 คน 8 คน