ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์

(TH) รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

อาจารย์และนักวิชาการด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายละคร และงานออกแบบละคร

Associate Professor Charunee Hongcharu

อาจารย์และนักวิชาการด้านการใช้เสียงเพื่อการแสดง การ ประพันธ์ดนตรีเพื่อการแสดง

Assistant Professor Dr. Parida Manomaiphibul

อาจารย์และนักวิชาการด้านการ เขียนบทละคร และการดัดแปลง บทละคร

Dangkamon Na-pombejra

อาจารย์และนักวิชาการด้านการกำกับการแสดง การเขียนบท และวรรณกรรมการละคร

Dr. Sawita Diteeyont

นักวิชาการด้านการเขียนและ การดัดแปลงบทละคร และ นักเขียนบทละครอิสระ

(TH) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน

อาจารย์และนักวิชาการด้านการแสดงและการกำกับการแสดง

PIYAWAT THAMKULANGKOOL

อาจารย์และนักวิชาการด้านการจัดการการละครและอำนวยการแสดง

Premmarin Milindasuta

อาจารย์และนักวิชาการด้าน การจัดการการละครและอำนวยการแสดง

Patsupang Kongbumrung

อาจารย์และนักวิชาการด้านการแสดงและการกำกับการแสดง

ศาสตราจารย์วิจัย

บุคลากร