Share
Facebook

สนับสนุนภาควิชาศิลปการแสดง

กว่า 100 ปีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่งสู่สังคม ในก้าวต่อไปสู่ศตวรรษใหม่นี้ เรามุ่งมั่น “คิดและทำเพื่อสังคม” ตามหลักการ “สร้างคน สร้างเสริมสังคมไทย สร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรม และก้าวไกลในสังคมโลก” อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ให้เป็นที่หนึ่งของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั้น ต้องอาศัยปัจจัยด้าน “ทุนทรัพย์” ที่จะส่งเสริมให้ปณิธานความมุ่งมั่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จได้ ปัจจุบันเงินสนับสนุนร้อยละ 4จากการบริจาคของงบประมาณรายได้ทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ของโลก

ให้เงินสนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร

สิ่งที่ท่านได้ตอบแทนจากการบริจาคเงินให้ภาควิชาศิลปการละคร คือ

 • คุณสามารถนำยอดเงินที่บริจาคให้กับภาควิชาศิลปการละครคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 • ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณบริจาค จะสมทบทุนเข้าภาควิชาศิลปการละคร
 • คุณเป็นหนึ่งในผู้มอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีแก่นิสิต นักวิจัย และร่วมพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อนำพาประเทศไทยความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมสังคมโลก
 • คุณ คือ ผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ก้าวใหม่ของจุฬาฯ 100 ปี
จำนวนเงินบริจาค    บาท

ข้าพเจ้าประสงค์ร่วมสนับสนุนการบริจาคเงิน โดยชำระเงินในรูปแบบ

แจ้งความประสงค์ขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษี 2 เท่า
ข้าพเจ้าประสงค์ขอออกใบเสร็จรับเงินในนามของ

รายละเอียดสินค้า

ราคา 499 บาท (TH) เสื้อ ผ้า cotton

 • เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท
 • รายได้สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร
+ SIZE GUIDE

ราคา 999 บาท (TH) กระเป๋า

 • เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท
 • รายได้สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร
+ SIZE GUIDE

ราคา 999 บาท (TH) กระเป๋า

 • เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท
 • รายได้สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร
+ SIZE GUIDE

ราคา 699 บาท (TH) ผ้าพันคอ

 • เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท
 • รายได้สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร
+ SIZE GUIDE

ราคา 699 บาท (TH) ผ้าพันคอ

 • เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท
 • รายได้สนับสนุนภาควิชาศิลปการละคร
+ SIZE GUIDE