อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปการละคร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศิลปการละครเปิดสอนด้านศิลปะการละครที่มุ่งเน้นทั้งความเข้มข้นทางวิชาการ และการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดทั้งหลักสูตรนิสิตจะได้ฝึกปฏิบัติกับโจทย์ละครและเวทีจริง และมีโอกาสทำงานร่วมกับศิลปินมืออาชีพ

Share

Sorry, this entry is only available in Thai.