อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปการละคร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศิลปการละครเปิดสอนด้านศิลปะการละครที่มุ่งเน้นทั้งความเข้มข้นทางวิชาการ และการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดทั้งหลักสูตรนิสิตจะได้ฝึกปฏิบัติกับโจทย์ละครและเวทีจริง และมีโอกาสทำงานร่วมกับศิลปินมืออาชีพ

Share

นิสิตได้มีโอกาสเรียนและร่วมงาน กับศิลปินระดับโลก

ทุกผลงานที่จัดแสดงที่ศูนย์ ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล นิสิตสามารถเข้าชมได้ฟรี

Sorry, this entry is only available in Thai.