วารสารศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล

Share

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
  : ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)
    ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
จำนวนพิมพ์ 300 เล่ม
  กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
  : ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)
    ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

Vol 1 No 2 (2019)

มกราคม - มิถุนายน 2019

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวารสารวิชาการ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 20-22 บทความ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2. การสื่อสาร ; การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ; การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว; การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3. ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
4. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
5. ภาพยนตร์; การแสดงและกำกับการแสดง; การออกแบบเพื่อการแสดง
6. การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
7. สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร ทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

บทความวารสาร

ไม่มีข้อมูล !