Share

ประวัติและผลงาน คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน

ภาควิชา / คณะ ภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. 02-218-4802

ประวัติการศึกษา

• Ph.D. (นาฏยศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.F.A (Directing) The Actors Drama School, New School University
• ศศ.บ. (การละคอน)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิจัยวิชาการ

 

ผลงาน

ด้านบริหาร

ประธานบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาศิลปการละคร
กรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์

 1. หนังใหญ่วัดบ้านดอน: อัตลักษณ์ที่ภาคภูมิและยั่งยืน.” (Wat Ban Don Contemporary Shadow Puppet Play :Strengthening Its Self-Respect & Sustainable Identity) วารสารอักษรศาสตร์ 44, 1 (มกราคมมิถุนายน 2558) : 135-187. (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 2. “The Analysis of the State and the Cause of problems in the development of  young puppeteers in  “Nang Yai Wat Ban Don” วารสารมนุษยศาสตร์. 23, 2 (กรกฎาคมธันวาคม 2559) อยู่ระหว่างการตีพิมพ์. (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
 3. บทความวิชาการ Young Artists affected by the crisis of safeguarding Nang Yai Wat Ban Don, Rayong Province (นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง The Folk Performing Arts in Asean ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 6 กันยายน 2558 )
 4.  บทความวิชาการ The using of  The System and The Method acting technique for modern Thai actor (นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 1: East Meets West: Stage Performance in Thailand มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 15 มกราคม)
 5. บทความวิชาการ Wat Ban Don Contemporary Shadow Puppet Play: the Alienation of its Own Root and the Path of Finding its Identity (นำเสนอใน The fifth Asian Conference on Arts and Humanities เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3-6 เมษายน 2557) ฃ
 6.  Pra Lor presentation นำเสนอ TARI’ 09, ASWARA, MALAYSIA
 7.  The Use of The Method in the Modernisation of the Grand Thai Shadow Theatre (Nang Yai)  นำเสนอ 33rd InSEA World Congress, Budapest, Hungary
 8.  The use of symbolic from various cultures and periods to reflect the Thai cross gender issue in a play, Chui Chai SA Nae Ha นำเสนอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ด้านวิจัย

งานวิจัย/วิชาการ

 1. โครงการวิจัย การกำกับการแสดงร่วมสร้างสรรค์ (Collaborative Production) กับอาจารย์และนิสิต นักศึกษา ไทยไต้หวัน: กรณีศึกษาโครงการ CU-TNUA Collaborative Project (ผู้วิจัยหลัก) 2561
 2. โครงการวิจัย การกำกับละครเพลงเรื่องหลายชีวิตเพื่อสร้างชุดคู่มือการกำกับละครเพลงในประเทศไทย (ผู้วิจัยหลัก) วช. 2559-2561
 3. โครงการวิจัยรามเกียรติ์ : ก้าวหน้าจากรากแก้ว”  (นักวิจัยร่วมในโครงการ) ในชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) 2556  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล ห้องสมุดออนไลน์ของ สกว. เข้าถึงได้จาก https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG54H0004 
 4. โครงการย่อยหนังใหญ่วัดบ้านดอน: การสร้างรากใหม่ที่ยั่งยืน (หัวหน้าโครงการ) ในโครงการวิจัยรามเกียรติ์ : ก้าวหน้าจากรากแก้วสกว. 2556  บทความวิจัยภาษาไทยหนังใหญ่วัดบ้านดอน: การสร้างรากใหม่ที่ยั่งยืนเข้าถึงได้จาก  https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG54H0004 
 5. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติหัวข้อ  “ก้าวหน้าจากรากแก้ว: เวทีวิจัยและ เทศกาลละครร่วมสมัยไทย/อาเซียน” (นักวิจัยร่วมในโครงการ) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล ห้องสมุดออนไลน์ของ สกว. เข้าถึงได้จาก https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG54H0004                   

ผลงานสร้างสรรค์

 1. กำกับละครเวทีเรื่อง AL Takes a Bride เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (2550)
 2. กำกับละครเรื่อง Vagina Monologue โรงละครพระจันทร์เสี้ยว (2550)
 3. กำกับละครเวทีเรื่อง เรื่องเล่าจากรอยเท้า โรงละครมะขามป้อม (2551)
 4. กำกับละครเวทีเรื่องประสาทแตก หอศิลป์ตาดู (2551)
 5. กำกับละครเวทีเรื่อง Water Time โรงละครพระจันทร์เสี้ยว, โรงละครBluebox Studio, Minimal Cafe . เชียงใหม่, คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, ภาควิชาศลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2552-2553)
 6. กำกับละครเวทีเรื่อง The 4 Sisters Bluebox Studio (2555)
 7. คัดเลือกและอบรมผู้ป่วยจำลองในการสอบของนิสิตแพทย์ให้แก่ ภาควิชาสูตินรีแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (..2557-ปัจจุบัน)
 8. Grand Thai Shadow puppet performance, Lund puppet festival 2008, Kultulen Theatre, Medborgarhurst Theatre, Dunkers Theatre Lund, Sweden, Athens University, Athens, Greece, Bangkok Theatre Festival 2008, Macau
 9. กำกับละครเพลงเรื่องธีรราชาจัดแสดง รัชดาลัยเธียเตอร์ (2559) บทวิเคราะห์ผลงานในสูจิบัตรละคร
 10. กำกับละครเรื่อง “Shakespeare’s in Thailand” จัดแสดงใน Theatre School Conference and Festival โดย Asia Pacific Bureau ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (2557) บทวิเคราะห์ผลงานในสูจิบัตรละคร
 11. แสดงละครเรื่องนางร้ายในลงกา The New Episode” จัดแสดง ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล (2557) 
 12. แปลและกำกับละคร Proof (บทพิสูจน์) โดย David Auburn (2548)
 13. แปลบทละคร และกำกับละคร Animal Farm (การเมื่องเรื่องสัตว์ๆ) โดย Goerge Orwell (2549)
 14. กำกับการแสดงGrand Thai shadow puppet ประเทศกรีซ และสวีเดน (2555)
 15. กำกับละครเวทีเรื่อง  The Odd Couple (queer version), โรงละคร Democrazy Studio (2555)ได้รับรางวัลบทแปลยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง บทวิเคราะห์ผลงานในสูจิบัตรละคร
 16. กำกับละครเรื่อง “Bitches of Lanka” จัดแสดงใน Theatre School Conference and Festival โดย Asia Pacific Bureau ที่กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (2556) บทวิเคราะห์ผลงานในสูจิบัตรละคร
 17. กำกับละครเวทีเรื่อง ฉุยฉายเสน่หา โรงละครDemocrazy (2556) ได้รับรางวัลกำกับการแสดงยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง บทวิเคราะห์ผลงานในสูจิบัตรละคร
 18. กำกับการแสดงGrand Thai shadow puppet, DA:NS Festival,Esplanade, Singapore (2556)
 19. กำกับละครเรื่อง นางร้ายในลงก APB Festival , Hanoi, Vietnam (2556
 20. กำกับละครเรื่อง อินจันเดอะมิวสิคัล โรงละครมหิดลสิทธาคาร (2558
 21. กำกับละครเรื่อง หลายชีวิต ศูนย์ศิลปการละคร สดใส พันธุมโกมล (2560)
 22. กำกับละครเรื่อง Lifex3 ทองหล่ออาร์ตสเปช (2560)
 23. กำกับละครเรื่อง สุดสาคร The New Adventure (2560) พารากอนฮอล
 24. กำกับละครเรื่อง Rx3 Bluebox Studio (2562)