Share

ประวัติและผลงาน คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ

ภาควิชา / คณะ ภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. 02-218-4802

 

รศ.ดร.จารุณี  หงส์จารุ

เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2538

โดยสอนด้านการฝึกเสียงสำหรับการแสดง, Musical Theatre,

การประพันธ์เพลงสำหรับละคร, การเคลื่อนไหวบนเวที และการแปลเพลง

อาจารย์ได้รับ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548

รศ.จารุณี มีประสบการณ์การฝึกเสียงให้กับนักแสดง นักร้อง

พิธีกรมืออาชีพ และ ผู้บริหารในองค์กรต่างๆ มากว่า 25 ปี

นอกจากการฝึกเสียงแล้ว

อาจารย์ยังเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงในละครมากมาย อาทิเช่น ธีรราชา

เดอะ มิวสิคัล  สยามมิสฉัน เดอะ มิวสิคัล 0110 ขอโทษที่กวนประสาท

วิวาห์หรือวิวาทและ นายหมีปากร้ายกับคุณนายปากแข็ง เป็นต้น

รวมถึงประสบการณ์ด้านการอำนวยเพลงมากว่า 30 ปี

ทั้งด้านการอำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง

การอำนวยเพลงสำหรับอุปรากร และการอำนวยเพลง สำหรับวงดุริยางค์

โดยได้รับเชิญให้เป็นผู้อำนวยเพลงในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13

และในหลายประเทศที่ผ่านมา อาจารย์เป็นวิทยากรให้กับคณะนักร้องสำนักงานกพ.OCSC CHORUS,

Bangkok Combined Choir, Bangkok International Community Orchestra เป็นต้น

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาเอก Ph.D. (นาฏยศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

• ปริญญาโท MA (Music and Music in Education) 2533

Columbia University, NY.,U.S.A.

• ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 2531

เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

• ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540

• ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546

• ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผลงาน

ผลงานวิจัย

1. หัวหน้าโครงการพัฒนาละครเพลง  คลัสเตอร์ : ความมั่นคงของมนุษย์

(Human : HS1025A) ในโครงการความมั่นคงทางวัฒนธรรม

ในฐานะการสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

NRU  (พ.ศ.2551-2554) จารุณี หงส์จารุ. กระบวนการสร้างและพัฒนาบทละครเพลงและกำกับ

ดนตรีในละครเพลง เรื่อง ดอกไม้แห่งสยาม. โครงการความมั่นคงทาง

วัฒนธรรมในฐานะการสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ ระยะเวลา 3 ปี

(พ.ศ.2551-2554)

2. หัวหน้าโครงการสร้างสรรค์ละครเพลงเรื่อง”สยามมิสฉัน” (Siam Mission)

ในโครงการรำลึก 100 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(พ.ศ.2553-2556)

2.1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์งานเขียนใน ละครเพลงเรื่องสยามมิสฉัน

จารุณี หงส์จารุ. ประพันธ์ดนตรี ละครเพลงเรื่องสยามมิสฉัน ศูนย์ ศิลปการละครสดใสพันธุมโกมล

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  สิงหาคม 2555. บทเพลง 1 เล่ม เอกสารอธิบายทาง

วิชาการประกอบ สูจิบัตร 1 เล่ม

2.2 โครงการย่อยที่ 2 โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์ละครเพลง เรื่องสยามมิสฉัน จารุณี หงส์จารุ.

กำกับดนตรีและฝึกเสียง ละครเพลงเรื่องสยาม มิสฉัน. ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงหาคม 2555 แผ่นดีวีดี 2 แผ่น เอกสาร อธิบายทางวิชาการประกอบ สูจิบัตร 1 เล่ม

ผลงานตีพิมพ์

จารุณี  หงส์จารุ. หนังสือการฝึกเสียงพูดในการแสดงและชีวิตประจำวัน.

กรุงเทพฯ : บริษัท ประชุมทอง ปริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2561.  150 หน้า.

________. ตำรารายวิชา 2208-101 ปริทัศน์ศิลปการละคร. บทที่ 5-6

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.

________.  บทความในสูจิบัตรการแสดงงาน “Madrigal & Motet”.

9-10 กันยายน 2537. หอประชุมสถาบันเกอเธ่, 6-7

________. บทความสูจิบัตรละครประจำภาควิชาศิลปการละครเรื่อง

“ประสาทแตก”. 18 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2551. หอศิลป์ตาดู.

ผลงานสร้างสรรค์

จารุณี  หงส์จารุ. อำนวยเพลง “J.S.Bach’s Coffee Cantata”  21 สิงหาคม 2535

หอประชุมสถาบันเกอเธ่ แถบบันทึกเสียง 30 นาที เอกสารคำอธิบายทางวิชาการ

ประกอบ สูจิบัตร 1 ฉบับ

________. อำนวยเพลง “Madrigal & Motet”  9 กันยายน 2537

หอประชุมสถาบันเกอเธ่ วีดิทัศน์ 60 นาที เอกสารคำอธิบายทางวิชาการประกอบ

สูจิบัตร 1 เล่ม

________. อำนวยเพลง “Handel’s Messiah” 8 ธันวาคม 2540 โบสถ์มหาไถ่ วีดิทัศน์

130 นาที  เอกสารคำอธิบายทางวิชาการประกอบ  สูจิบัตร 1 เล่ม

จารุณี  หงส์จารุ. อำนวยเพลงขับร้องประสานเสียง (Choral Conductor)

“พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13”  6 ธันวาคม 2541

สนามราชมังคลากีฬาสถาน วีดิทัศน์ 180 นาที เอกสารคำอธิบายทางวิชาการประกอบ

สูจิบัตร 1 เล่ม

________. อำนวยการขับร้องประสานเสียง (Choral Director)

และฝึกซ้อมนักร้องประสานเสียง (Chorus Master) “Choral Music Performed in

the Opening & Closing Ceremonies 13th Asian Games”. 6 – 20 ธันวาคม 2541

สนามราชมังคลากีฬาสถาน, เอกสารคำอธิบายทางวิชาการประกอบ แผ่นซีดี  74 นาที

________. ฝึกซ้อมนักร้องประสานเสียง “เพลง Asian Games March”.  17 ตุลาคม 2541,

หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เอกสารอธิบายทางวิชาการประกอบ

________. อำนวยเพลงการแสดงคอนเสิร์ตปี “ปีติมหาการุญ”.

สนามกีฬากลางแจ้งศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 9 มกราคม 2543.

ถ่ายทอดสด สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 วีดิทัศน์ 105 นาที เอกสารอธิบายทางวิชาการประกอบ

สูจิบัตร 1  เล่ม หนังสืองานปี “ปีติมหาการุญ” 1 เล่ม, 97-129

________. กำกับการแสดง กำกับดนตรีและฝึกเสียง โอเปราภาษาไทย

“อามาห์ลกับอาคันตุกะ ยามวิกาล”. โรงละครอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

16 รอบ วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2543 วันที่ 3-6 และ 15 – 20 มกราคม 2544.

วีดิทัศน์ 100 นาที เอกสารอธิบายทางวิชาการประกอบ สูจิบัตร 1  เล่ม

________. อำนวยเพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน

“มหกรรมเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”.

จัดโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2544 วีดิทัศน์ 120 นาที เอกสารอธิบายทางวิชาการประกอบ

สูจิบัตร 1  เล่ม

________. อำนวยการดนตรีและอำนวยเพลง “Handel’s Messiah (Complete)”.

อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันที่ 6 ธันวาคม 2546. ดีวีดี 2 แผ่น 147 นาที

เอกสารอธิบายทางวิชาการประกอบ สูจิบัตร 1 เล่ม

________. อำนวยเพลง “Bizet’s Carmen (No.11-15)”. Plovdiv Opera

and Philharmonic Society Opera House ประเทศบัลกาเรีย วันที่ 20 กรกฎาคม 2546.

วีดิทัศน์ 25 นาที เอกสารอธิบายทางวิชาการประกอบ สูจิบัตร 1 เล่ม

________. (2550, 19 ตุลาคม). อำนวยการดนตรีและอำนวยเพลง

คอนเสิร์ตมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Japanese Friendship Concert.).

หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย. แผ่นดีวีดี 1 แผ่น 180 นาที

เอกสารอธิบายทางวิชาการประกอบ 1 เล่ม สูจิบัตร 1 เล่ม  แผ่นซีดีเพลงพฤกษาราชา 1 แผ่น

________. (2553). อำนวยเพลง Festkantate ประพันธ์โดย Heinrich Schweizer.

แผ่นซีดี KantateII II und Festkantate. ประเทศสวิซเซอร์แลนด์

แผ่นซีดี 1 แผ่น แผ่นดีวีดี 1 แผ่น  สูจิบัตร 1 เล่ม เอกสารอธิบายทางวิชาการประกอบ

________. (2559, พฤกษภาคม). ประพันธ์เพลง เรียบเรียงดุริยบท และ

กำกับดนตรี ในละครเพลงเรื่อง “ธีรราชา” รัชดาลัยเธียเตอร์.

________. ประพันธ์เพลง ฝึกเสียง และ กำกับดนตรี ในละครเพลงเรื่อง “สยามมิสฉัน”

ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล, 2555.

________. อำนวยการดนตรีและประพันธ์เพลง ในละครเพลง “ดอกไม้แห่งสยาม”

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าวังหลัง-วัฒนา,

วันที่ 27-28 มกราคม 2555. แผ่นดีวีดี 1 แผ่น  แผ่นซีดี 1 เพลง

เอกสารประกอบทางวิชาการ  สูจิบัตร 1 เล่ม

________. อำนวยการดนตรีและอำนวยเพลง งานกัลยาณิคารวาลัย.

หอประชุมจุฬาลงกรณ์-  มหาวิทยาลัย และ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 และ 25 ตุลาคม 2551 ตามลำดับ แผ่นดีวีดี 1 แผ่น 120 นาที

เอกสารประกอบทางวิชาการ สูจิบัตร 1 เล่ม

________. อำนวยการดนตรีและประพันธ์ดนตรี ละครวิทยุพระราชนิพนธ์แปล

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ปลวก”.  2549.

แผ่นซีดี 1 แผ่น 90 นาที เอกสารประกอบทางวิชาการ  เอกสารประกอบในแผ่นซีดี

________. ฝึกเสียงนักแสดง ละครเรื่อง แมคเบธ.  ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล

คณะอักษรศาสตร์ สิงหาคม 2554.  แผ่นดีวีดี 2 แผ่น เอกสารประกอบทางวิชาการ สูจิบัตร 1 เล่ม

________. อำนวยการแสดง ประพันธ์ดนตรีและฝึกเสียง การแสดงเรื่อง 0110.

ณ LASSALLE College of the Arts.  มิถุนายน 2558. แผ่นดีวีดี 1 แผ่น

เอกสารประกอบทางวิชาการ สูจิบัตร 1 เล่ม

________. กำกับการขับร้องและฝึกเสียงนักแสดง ละครเรื่อง

กำกับการแสดงโดย Pascal. ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล

แผ่นดีวีดี 1 แผ่น เอกสารประกอบทางวิชาการ.

________. ประพันธ์ดนตรีและฝึกเสียง โครงการไตรภาคีทางศิลปการละครร่วมกับ

Hong Kong Academy of Performing Arts และ LASSALLE College of the Arts

ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล และการประชุมนานาชาติทางการละคร

ครั้งที่ 9 ประเทศอินเดีย  เดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคม 2559.

ดีวีดี 1 แผ่น  เอกสารประกอบทางวิชาการ  สูจิบัตร 1 เล่ม

________. ประพันธ์ดนตรีและฝึกเสียง ละครเรื่อง วิวาห์หรือวิวาท และ

นายหมีปากร้ายกับคุณนายปากแข็ง. ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล

8 -18 พฤศจิกายน 2561 เอกสารประกอบทางวิชาการ  สูจิบัตร 1 เล่ม

ผลงาน

• รางวัลปิ่นของ ต.อ. หมายเลขที่ 49  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

• รางวัลศิษย์เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2554 และ 2555 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

• ถ้วยรางวัลผู้อำนวยการเพลงยอดเยี่ยมจากการประกวด

ขับร้องประสานเสียงในโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มละอองบุญบารมี 60 ปี

มหาราชภูมิพล” 4 พฤศจิกายน 2549 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

• ”เพชรเม็ดงาม” 130 ปี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 2549.

• รางวัล Serviam Award จาก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

• รางวัลเหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2531.

• โล่รางวัลเรียนดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2529.

• ประกาศนียบัตรวิชาศิลปกรรมยอดเยี่ยม โรงเรียนมาแตร์เดอี 2527