Share

ประวัติและผลงาน คณาจารย์

ผศ. ดร. ปริดา มโนมัยพิบูลย์

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หัวหน้าภาควิชา / คณะ ภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-218-4802

ความสนใจ

การเขียนบทละคร การดัดแปลงบท การวิเคราะห์บท

ละครและแนวคิด เพศสภาวะ ละครและแนวคิดหลังอาณานิคม

ประวัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการเขียนบทละคร (Writing for Performance)

จากUniversity of Exeter ประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สอนวิชาเขียนบทละคร

ทั้งในระดับปริญญา ตรีและปริญญาโทประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเขียนบทละครในหลายมหาวิทยาลัย

มีผลงานละครเวทีอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลายชีวิต (2559) ซึ่งได้รับรางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์

ประจำ ปี 2560 จากมูลนิธิคึกฤทธิ์80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ละครเพลงธีรราชา (2559) นางร้ายในลงกา The New Episode (2557) ฉุยฉายเสน่หา (2556)

ซึ่งได้รับรางวัลบท ละครดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง ละครเพลง

เรื่อง สยามมิสฉัน (2555) นอกจากในประเทศไทยแล้ว ยังมีผลงาน ที่จัดแสดงในระดับเอเชียแปซิฟิก

อาทิ Shakespeare’s in Thailand (2557) ซึ่งจัดแสดงที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน Bitches of Lanka (2556)

ซึ่ง จัดแสดงที่โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ประวัติการศึกษา

• PhD in Performance Practice (Writing for Performance) University of Exeter
• Master of Arts (Theatre Practice) University of Exeter
• อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (เอกภาษาอังกฤษ โท ศิลปการละคร)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย

1. โครงการวิจัย “การแปลบทละครเวที เรื่อง The Bear และ The Proposal ของ Anton Checkov

เพื่อจัดแสดงสำหรับผู้ชมชาวไทย” ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทาง

มนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. โครงการวิจัย “การศึกษาดัดแปลงวรรณกรรมเป็นบทละครเพลง : กรณีศึกษา หลายชีวิต”

(หัวหน้าโครงการ) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) 2560
3. โครงการวิจัย “รามเกียรติ์ : ก้าวหน้าจากรากแก้ว” (นักวิจัยร่วมใน โครงการ)

ในชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานกองทุน สนับสนุน การวิจัย (สกว.)

2556 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เผยแพร่ใน ฐานข้อมูล ห้องสมุดออนไลน์ของสกว.

เข้าถึงได้จาก https://elibrary. trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG54H0004
4. โครงการย่อย “นางร้ายในลงกา: ความเป็นหญิง ความชอบธรรม ความกำกวม”

(หัวหน้าโครงการ) ในโครงการวิจัย “รามเกียรติ์ : ก้าวหน้าจากรากแก้ว” สกว. 2556

บทความวิจัยภาษาไทย “นางร้าย ในลงกา: ความเป็นหญิง ความชอบธรรม ความกำกวม”

หน้า 164-193 และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

“Femmes Fatales of Lanka: Uncovering Discourses on Female Identity in Thai Soap Operas”

หน้า 194-199 ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่ในฐาน ข้อมูลห้องสมุด ออนไลน์ของ สกว.

เข้าถึงได้จาก https://elibrary.trf.or.th/project_ content.asp?PJID=RDG54H0004
5. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติหัวข้อ “ก้าวหน้าจาก รากแก้ว: เวทีวิจัยและ

เทศกาลละครร่วมสมัยไทย/อาเซียน” (หัวหน้า โครงการ) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล

ห้องสมุด ออนไลน์ของ สกว.

เข้าถึงได้จาก https://elibrary.trf.or.th/project_content. asp?PJID=RDG54H0004
6. โครงการวิจัย “บทละครเพลงเรื่องสยามมิสฉัน” 2555
7. โครงการบทความวิชาการ “การวิพากษ์ภาพตัวแทนของประเทศไทย

ในสายตาตะวันตกผ่านบทละครโต้กลับ” 2554

ผลงานตีพิมพ์

1. บทความวิจัย “นางร้ายในลงกา: ความเป็นหญิง ความชอบธรรม ความกำกวม”

ตีพิมพ์ในวารสาร อักษรศาสตร์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (2015): มกราคม-มิถุนายน 2558 หน้า 91-133.
2. บทความวิจัย “Femmes Fatales of Lanka: Uncovering Discourses on Female Identity

in Thai Soap Operas” ตีพิมพ์ในวารสาร Humanities and Social Sciences

Vol. 32 No. 2 (2016): เมษายน-พฤษภาคม 2558 หน้า 1-12.
3. บทความวิชาการ “Writing the Play Chui Chai Saneha: Using Structure to Deliver the Main Message”

ตีพิมพ์ในวารสาร ABAC ODI Journal. VISION. ACTION. OUTCOME. Vol. 5 No. 1 (2018): มกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 144-157.

ผลงานสร้างสรรค์

2560 บทละครเรื่อง “หลายชีวิต” จัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปการละคร สดใส

พันธุมโกมล ซึ่งได้รับรางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560

จากมูลนิธิคึก ฤทธิ์80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี
2559 บทละครเพลงเรื่อง “ธีรราชา” จัดแสดง ณ รัชดาลัยเธียเตอร์
2557 บทละครเรื่อง “Shakespeare’s in Thailand” จัดแสดงใน Theatre School

Conference and Festival โดย Asia Pacific Bureau ที่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
2557 บทละครเรื่อง “นางร้ายในลงกา The New Episode” จัดแสดง

ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล (2557)
2557 บทวิเคราะห์ “การพัฒนาบทละครจากงานวิจัยสร้างสรรค์โดย

ใช้โครงสร้างของละครซ้อนละคร” ตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัติละคร นางร้ายในลงกา

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2556 บทละครเรื่อง “Bitches of Lanka” จัดแสดงใน Theatre School Conference and Festival

โดย Asia Pacific Bureau ที่กรุงโฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนาม บทละครเรื่อง “ฉุยฉายเสน่หา”

ได้รับรางวัลบทละครดั้งเดิม ยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง

บทละครเรื่อง “Femmes Fatale of Lanka” นำเสนอการอ่าน

บทในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและเทศกาลละครร่วมสมัย ไทย-อาเซียน

“Thai/ASEAN Contemporary Theatre : Our RootsD Right Now” ภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันอาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง วัฒนธรรม

รางวัล

2559 รางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 จากมูลนิธิคึก ฤทธิ์80

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี จากบทละคร เรื่อง หลายชีวิต
2556 รางวัลบทละครดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการ แสดง จากบทละคร เรื่อง ฉุยฉายเสน่หา