News

ข่าวสาร

ตราสัญลักษณ์หนึ่งร้อยปีอักษรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2459 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการก่อตั้งให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย คณะอักษรศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คณะที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นพร้อมๆ กับมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ เพื่อฉลองโอกาสสถาปนาครบรอบหนึ่งศตวรรษใน พ.ศ.2560 นี้ คณะอักษรศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาตราสัญลักษณ์หนึ่งร้อยปีอักษรศาสตร์ รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้มอบหมายให้คณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ อ.ดังกมล ณ ป้อม-เพชร ผศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ และนายอรรถพล ปะมะโข ร่วมกันเสนอแนวคิดในการพัฒนาตราสัญลักษณ์ในโอกาสดังกล่าว โดยมีนายนักรบ มูลมานัส ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย เป็นผู้ออกแบบ

ที่มาของการพัฒนาตราสัญลักษณ์

ในการพัฒนาตราสัญลักษณ์ อ.ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล ผู้อำนวย-การศูนย์บริหารและสื่อสารแบรนด์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรเพื่อช่วยค้นหาลักษณะสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนของความเป็นอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 โดยคณะได้เชิญตัวแทนจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมาร่วมเสวนาระดมความคิด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร ผลจากการเสวนาพบว่าลักษณะสำคัญ 5 ลักษณะที่ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นพ้องว่าสอดคล้องกับความเป็นอักษรศาสตร์คือ (1) การมีฉันทะ มีความชอบในสิ่งที่เรียน เป็นการเรียนเพราะใจรัก (passion) (2) การมีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างจากคนอื่น (creativity) (3) การมีวิสัยทัศน์ เป็นคนที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มองสิ่งต่างๆ แตกต่างจากคนอื่น (vision) (4) ความช่ำชองเชี่ยวชาญ ใส่ใจและมีการอุทิศตนในการทำงานสูง เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ เป็นผู้ที่รู้ลึกในศาสตร์เฉพาะทาง (expertise) และ (5) การก้าวข้ามพรมแดน เป็นคนที่มีมุมมองแตกต่างและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดอย่างอิสระ มองกว้างและเชื่อมโยงสาขาวิชาตนเองกับสาขาวิชาอื่นๆ หรือปรับใช้ทักษะของตนกับสาขาวิชาอื่นๆ ได้ (beyond boundaries)

คณะทำงานจึงเห็นพ้องว่ารูปที่ตรงกับลักษณะทั้งห้าและสื่อให้เห็นถึงความเป็นอักษรศาสตร์ได้นั้นคือ รูปหางนกยูง ดวงตาใจกลางของขนนกยูงหรือ “แวว” นั้นแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงนัยของการมองซึ่งเป็นแก่นสำคัญของการเรียนอักษรศาสตร์ เป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีมุมมองที่แตก-ต่างและมีวิจารณญาณ ส่วนสีสันที่เหลือบลายแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ การเหลื่อมซ้อนกันของขนนกยูงอย่างเป็นระบบระเบียบแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบ นอกจากนั้น ปลายขนซึ่งออกแบบให้แหลมนั้นเพื่อให้ขนนกยูงมีลักษณะคล้ายเปลวไฟ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนและจิตใจที่มุ่งมั่นในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้า ส่วนความโปร่งเบาแต่มีความหนักแน่นของขนนกยูงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว และอิสรภาพในการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์